ArtsLifestyle

YAZI KABANZI NGOMNYANYA WOKUNGENISA ABOBABA  

Umnyanya wokungenisa abobaba udlala indima ekulu esiNdebeleni. Lokho kutjho bonyana ubaba sekanemvumo yokuya kwandodanakhe ayokuvakatjha ngombanyana selangenisiwe begodu akasakuzili.

Ubaba ugubulula umlobokazi wakwakhe ngoukuthi amhlabise imbuzi. Nasele amgubululile, lokho kutjho bonyana bayalotjhisana kodwana abathintani. Ubaba ungena nabafowabo, abodadwabo nabomalumakhe lendodana. Kazi ubaba akangeni ngendlini kwandodana kufikela ayongena ngokwesiko lesiNdebele. Kodwana nakungavela ingozi efana nokufa, uyangena nanyana angakangeniswa ngokomthetho.

AmaBungela namaqhakazana wakwaPondo

Nawunomfakela mayelana nezindlu zakwaMahlangu nokulandelana kwazo, sibawa usithumele zona ku- [email protected]

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
Close